CƠ CẤU BỘ MÁY KIM CƯƠNG GROUP

Các phòng ban chuyên môn thuộc cơ cấu tổ chức bộ máy của Kim Cương Group, được Hội đồng quản trị giao thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi của Công ty và chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc.

NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

KHỐI VĂN PHÒNG

PHÒNG MARKETING / IT

* Nhiệm vụ và chức năng của phòng Marketing / IT

Chức năng:

Xây dựng và phát triển thương hiệu, tạo được vị thế cạnh tranh trên thị trường, xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán và xuyên suốt, tất cả các hình ảnh và thông điệp cần được truyền tải một cách rõ ràng, chính xác, và hấp dẫn nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng mục tiêu.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu.

3. Xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing.

4. Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược marketing, sản phẩm và khách hàng.

5. Thiết lập mối quan hệ với truyền thông.

6. Thực hiện, quản lý các công việc liên quan tới công nghệ thông tin, quản trị kỹ thuật website; chủ trì công tác quan hệ báo chí, truyền thông.

7. Điều hành công việc của nhân viên thuộc quyền quản lý của bộ phận.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác Phó giám đốc phụ trách và Tổng Giám đốc giao.

PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

* Nhiệm vụ và chức năng của phòng Hành chính – Nhân sự

Chức năng:

Phòng Hành chính – Nhân sự có chức năng tham mưu giúp Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực sắp xếp, cải tiến tổ chức, quản lý bồi dưỡng và quy hoạch các bộ, thực hiện chế độ, chính sách Nhà nước đối với người lao động, quản lý hành chính và văn phòng Công ty đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của Công ty.

Nhiệm vụ:

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận chuẩn bị các hoạt động liên quan tới tổ chức hội nghị, hồ sơ tài liệu làm việc cho lãnh đạo Công ty, viết báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Công ty; chủ trì công tác văn thư, lễ tân, tiếp khách.

2. Thường trực công tác thi đua và khen thưởng;

3. Trong công tác quản trị hậu cần:

4. Quản lý tài sản Công ty, lên kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thanh lý.

5. Mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm cho Công ty.

6. Chủ trì các công tác hậu cần khác.

7. Xây dựng quy chế phân cấp về quyền hạn và trách nhiệm giữa Công ty và các công ty dự án.

8. Xây dựng phương án thu hút nhân tài vào Công ty.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác Phó giám đốc phụ trách và Tổng Giám đốc giao.

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

* Nhiệm vụ và chức năng của phòng Tài chính – Kế toán

Chức năng

Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, lập các báo cáo tài chính và quản lý hướng dẫn công tác hạch toán kế toán trong Công ty theo đúng quy định pháp luật về kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ đối với các Công ty dự án, Công ty thành viên bảo đảm sự tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán và các quy định của Công ty

Thực hiện trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định pháp luật về thống kê.

Giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc công tác hành chính, pháp lý, quản lý nhân sự; công tác quan hệ công chúng, xây dựng và phát triển thương hiệu,

nâng cao hình ảnh của Công ty; công tác mua sắm, bảo đảm các phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động của Công ty và công tác công nghệ thông tin.

Nhiệm vụ

1. Ghi chép và hạch toán, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty.

2. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, việc thu, nộp thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, quy định của Nhà nước, Công ty.

3. Phổ biến chính sách, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.

4. Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành SXKD, kiển tra và phân tích hoạt động kinh tê tài chính phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành.

5. Quan hệ với nhân hàng và các tổ chức tín dụng … trong hoạt động vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác Phó giám đốc phụ trách và Tổng Giám đốc giao.

PHÒNG KINH DOANH – CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

* Nhiệm vụ và chức năng của phòng Kinh doanh – Chăm sóc khách hàng

Chức năng

Phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng cũ, mới. Nâng cao thị phần và doanh số bán hàng của Công ty khi Công ty có sản phẩm mới.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch bán hàng, kế hoạch marketing của Công ty.

2. Tham mưu, giúp Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thị trường, công tác marketing và các giải pháp tiếp cận thị trường, thúc đẩy phân phối sản phẩm của Công ty.

3. Triển khai thực hiện các hoạt động, chương trình thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Thường xuyên cập nhật và nắm bắt thông tin về thị trường; tập hợp số liệu phân tích, tổng hợp và lập báo cáo tháng, quí, năm về tình hình hoạt động marketing, bán hàng.

5. Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị thành viên phát triển hoạt động kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của các Công ty trong toàn hệ thống.

6. Thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng; quản trị website (cập nhật, quản lý thông tin, hình ảnh lên website, đề xuất hoàn thiện website); đầu mối thông tin, phát ngôn của Công ty ra công chúng.

7. Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các cơ quan truyền thông.

8. Xây dựng và thực hiện chiến lược, các chương trình phát triển thương hiệu, nâng cao hình ảnh của Công ty.

8. Áp dụng các biện pháp phát triển thị trường, mở rộng địa bàn, lĩnh vực kinh doanh, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới khách hàng, xây dựng niềm tin của khách hàng, thu hút khách hàng và thực hiện các giải pháp kinh doanh nhằm tăng doanh số của Công ty.

9. Đề xuất tổ chức hội nghị khách hàng, các sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, bán hàng và mở rộng thị phần của Công ty.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác Phó giám đốc phụ trách và Tổng Giám đốc giao.