Cập nhập tiến độ giai đoạn III Becamex Chơn Thành – Bình Phước ngày 28-11-2021

Cập nhập tiến độ giai đoạn III Becamex Chơn Thành – Bình Phước ngày 12-12-2021

Cập nhập tiến độ giai đoạn III Becamex Chơn Thành – Bình Phước ngày 17-12-2021